Portfolio > 3D Art

Iron man wireframe
Iron Man Wireframe

Wire frame retopo of the high poly base mesh.